Šta je STanovanje Uz Podršku? Kakav je zakonodavni okvir za uspostavljanje ove usluge u Republici Srpskoj?

 

  1. Stanovanje upodršku (STUP) u zajednici predstavlja uslugu stanovanja uz podršku koja je namijenjena svim osobama s intelektualnim teškoćama koje trebaju podršku kako bi vodile živote u zajednici sa mogućnostima donošenja odluka i upravljanja svojim životom u najvećoj mogućoj
  2. Stanovanje upodršku (STUP) predstavlja: jedno od temeljnih ljudskih prava; ravnopravno učešće u svim svakodnevnim aktivnostima; mogućnost izbora sa kim i kako živjeti; mogućnost privatnosti u svom stanu/kući i samostalnog određivanja svog dnevnog rasporeda; korištenje resursa zajednice kao i svi ljudi u zajednici
  1. Stanovanje upodršku (STUPomogućava: izbor smislene aktivnosti rada/penzionerskog života u zajednici; cjeloživotno učenje; sudjelovanje u izboru osoblja i načina na koji joj pruža podršku; primanje podrške u skladu sa životnom dobi; razvoj i njegu bliskih odnose sa rodbinom, prijateljima, romantičnim partnerima; zastupanje svojih interesa
  2. U skladu s individualnim interesima i potrebama svake osobe podrška se u okviru Stanovanja upodršku (STUPpruža u sljedećim područjima: Samoopredjeljenje, Aktivnosti u domaćinstvu, Aktivnosti u zajednici, Briga o zdravlju i sigurnosti, Slobodno vrijeme, Stvaranje, održavanje i širenje odnosa sa drugim ljudima, Aktivnosti rada i treće životne dobi, Aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja

Uspostavljanje svih usluga socijalne zaštite ima pravni osnov u međunarodnim i nacionalnim strateškim i pravnim dokumentima koja bliže uređuju pojedine uloge i odgovornosti svih socijalnih aktera. Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (2006), koju je ratifikovala BiH, govori o tome šta države mogu i treba da urade, kako bi osobama sa invaliditetom obezbedile da imaju i uživaju ista prava kao i svi drugi – jednak tretman za osobe sa invaliditetom, uslove da mogu da vode samostalan i zdrav život koliko je god to moguće, da im pruža podršku u raznim oblastima i aspektima života, u skladu sa njihovim potrebama, odnosno da razvija socijalne usluge njima namenjene.

Kada je u pitanju zakonodavstvo u Republici Srpskoj, usluga stanovanja u zajednici uz podršku omogućena je kroz član 11. Zakona o socijalnoj zaštiti RS (https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-socijalnoj-zastiti.html):

Član 11.

  • Pored prava utvrđenih ovim zakonom, jedinica lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa potrebama stanovništva, može da utvrdi i druga prava i usluge, uslove i kriterijume za njihovo ostvarivanje.
  • Proširena prava i usluge iz stava 1. ovog člana mogu biti: personalna asistencija za lica sa invaliditetom, stanovanje uz podršku, zaštićeno stanovanje, pomoć u zbrinjavanju punoljetnih lica nakon napuštanja ustanova ili hraniteljskih porodica, jednokratne pomoći u naturi, usluge javne kuhinje, pomoć za školovanje djece iz socijalno ugroženih porodica, pomoć u vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju, subvencionisanje komunalnih troškova siromašnim porodicama, pomoć u stambenom zbrinjavanju siromašnih porodica, troškovi sahrane korisnika prava iz ovog zakona, usluge SOS telefona, kao i druga prava i usluge prema potrebama jedinica lokalne samouprave.

IMAM PRAVO NA ODLUČIVANJE O SVOM ŽIVOTU

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *